skip to main content

Warunki użytkowania

Platforma SuperAwesome do weryfikacji rodzicielskiej i zarządzania zgodami

Witamy w naszej witrynie internetowej. Dalsze przeglądanie i korzystanie ze strony internetowej oraz usług, do których odnoszą się niniejsze warunki, oznacza zgodę na przestrzeganie następujących warunków użytkowania („Warunki użytkowania”), które wraz z naszą Polityką prywatności i wszelkimi innymi obowiązującymi warunkami określają zasady relacji SuperAwesome z Użytkownikiem w odniesieniu do niniejszej strony internetowej, i na podleganie tym warunkom. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią tych warunków, prosimy nie korzystać z naszej witryny internetowej.

Terminy „SuperAwesome”, „nas” lub „my” odnoszą się do właściciela strony internetowej – SuperAwesome Trading Limited – którego siedziba znajduje się pod następującym adresem: 2-4 Packhorse Road, Gerrards Cross, Buckinghamshire, England SL9 7QE United Kingdom. Numer rejestracyjny naszej firmy to 03885555. Terminy „Użytkownik” lub „Ty” odnoszą się do użytkownika lub odbiorcy naszej strony internetowej.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega następującym Warunkom użytkowania:

Goście ogólni – poniższe warunki dotyczą gości ogólnych:

  • Zawartość strony internetowej jest przeznaczona wyłącznie do ogólnego użytku i informacji. Może ulec zmianie bez powiadomienia.
  • Strona wykorzystuje pliki cookies do analizy ruchu. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
  • Ani SuperAwesome, ani osoby trzecie nie udzielają żadnych gwarancji ani zapewnień co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na niniejszej stronie internetowej do jakiegokolwiek konkretnego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Korzystanie z wszelkich informacji lub materiałów w niniejszej witrynie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy wszelkie produkty, usługi lub informacje, dostępne za pośrednictwem niniejszej witryny, spełniają jego/jej konkretne wymagania.
  • Niniejsza witryna zawiera materiały, które są własnością lub są licencjonowane przez nas. Materiał ten obejmuje, miedzy innymi, projekt, układ, wygląd i grafiki. Zabrania się kopiowania w sposób inny niż zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych Warunków użytkowania.
  • Wszystkie znaki towarowe odtworzone na tej stronie, które nie są własnością lub nie są licencjonowane przez operatora, są określone na stronie.
  • Nieuprawnione korzystanie z niniejszej witryny może być podstawą do roszczenia o odszkodowanie i/lub stanowić przestępstwo.
  • Od czasu do czasu niniejsza witryna może zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te zostały zamieszczone dla wygody Użytkownika, aby zapewnić dalsze informacje. Nie oznaczają, że polecamy takie witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte w witrynach internetowych, do których prowadzą linki.
  • Jeśli Użytkownik zdecyduje się na subskrypcję naszego newslettera, będziemy wykorzystywać podane przez niego informacje w celu informowania go o usługach oferowanych przez nas i naszych partnerów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
  • Korzystanie z niniejszej strony internetowej oraz wszelkie spory wynikające z takiego korzystania podlegają prawu Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii.

Użytkownik portalu rodzica

Oprócz warunków obowiązujących gościa ogólnego, poniższe warunki będą obowiązywać również w przypadku, gdy Użytkownik zarejestruje się w naszych usługach portalu rodzica jako rodzic dziecka, które poprosiło o zarejestrowanie się na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, będącej częścią naszego programu Kids Web Services.

KLIKAJĄC PRZYCISK „TAK” LUB „AKCEPTUJĘ” (LUB INNY PRZYCISK LUB ELEMENT SŁUŻĄCY DO POTWIERDZENIA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI), ALBO UZYSKUJĄC DOSTĘP DO KONTA PORTALU RODZICA LUB KORZYSTAJĄC Z NIEGO, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE TYCH WARUNKÓW.

Jeśli dokonano rejestracji jako wydawca w celu korzystania z platformy Kids Web Services, Użytkownika będzie również obowiązywała umowa licencyjna KWS, jeśli została podpisana.

Licencja: Zgodnie z niniejszymi warunkami, SuperAwesome udziela Użytkownikowi ograniczonej, wolnej od tantiem, osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej i niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na korzystanie z konta portalu rodzica, za pośrednictwem której Użytkownik może rejestrować, zarządzać i sprawdzać aktywność i informacje swojego dziecka na stronach i w aplikacjach, które działają na naszej platformie Kids Webs Services („Licencja”). Licencja rozpoczyna się w dniu uzyskania dostępu do KWS Self-Serve i trwa do daty zakończenia wyznaczonej przez SuperAwesome, według własnego uznania („Okres licencji”).

Bezpieczeństwo konta: Podczas tworzenia konta należy podać dokładne i kompletne informacje.  Szczegółowe informacje na temat gromadzonych przez nas informacji oraz sposobu ich wykorzystania można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania, które mają miejsce na jego/jej koncie, a hasło do konta musi być przechowywane w sposób bezpieczny.  Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić SuperAwesome o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu konta. Choć SuperAwesome nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika straty spowodowane nieautoryzowanym użyciem jego konta, może być odpowiedzialny za straty poniesione przez SuperAwesome lub inne podmioty w wyniku takiego nieautoryzowanego użycia.

Ograniczenia: O ile niniejsze Warunki użytkowania nie wskazują inaczej, Użytkownik nie będzie: (a) kiedykolwiek zezwalać innym osobom na dostęp lub korzystanie z konta portalu rodzica bez uprzedniej pisemnej zgody SuperAwesome; (b) modyfikować, poprawiać, adaptować, tłumaczyć, ulepszać ani przygotowywać prac pochodnych lub ulepszeń portalu rodzica; (c) dokonywać inżynierii wstecznej, demontażu, dekompilacji, dekodowania, adaptacji ani w inny sposób próbować wyprowadzić lub uzyskać dostęp do kodu źródłowego portalu rodzica, w całości lub w części; (d) pożyczać, sprzedawać, udzielać sublicencji, przypisywać, dystrybuować, publikować, przenosić lub w inny sposób udostępniać portal rodzica jakiejkolwiek osobie; (e) uzyskiwać dostępu lub wykorzystywać portal rodzica do analizy konkurencji lub do innych celów, które są szkodliwe dla SuperAwesome lub niekorzystne pod względem handlowym.

Prawa IP: Z wyłączeniem powyższej Licencji, SuperAwesome zastrzega i zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym, między innymi, wszelkie prawa własności intelektualnej, patenty, prawa autorskie lub znaki towarowe („Prawa”) w i do portalu rodzica oraz Kids Web Services i nic w niniejszych Warunkach użytkowania nie przyznaje Użytkownikowi lub jakiejkolwiek osobie trzeciej żadnych Praw w lub do portalu rodzica lub Kids Web Services. Użytkownik nie będzie usuwał żadnych informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej zawartych w portalu rodzica.

Prywatność danych: Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do wszelkich danych osobowych podanych za pośrednictwem portalu rodzica, dotyczących jego lub jego dzieci: (i) SuperAwesome będzie przetwarzać takie dane wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków użytkowania, obowiązującego prawa oraz wszelkich zgodnych z prawem pisemnych instrukcji, które Użytkownik może co pewien czas przekazać SuperAwesome; (ii) SuperAwesome będzie posiadać odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zapobiegające nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu takich danych oraz przypadkowej utracie lub zniszczeniu albo uszkodzeniu takich danych; (iii) dane Użytkownika mogą być przekazywane lub przechowywane poza EOG lub krajem, w którym się znajduje, w celu zapewnienia portalu rodzica.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za legalność, rzetelność, uczciwość, dokładność i jakość danych osobowych, które przekazuje SuperAwesome za pośrednictwem portalu rodzica. SuperAwesome nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie, zmianę lub ujawnienie danych Użytkownika z winy osób trzecich (z wyjątkiem osób trzecich, którym SuperAwesome zlecił wykonanie usług związanych z obsługą techniczną i tworzeniem kopii zapasowych). Udostępniając portal rodzica, SuperAwesome zobowiązuje się do przestrzegania swojej Polityki prywatności odnoszącej się do prywatności i bezpieczeństwa wszelkich danych podawanych przez Użytkownika.

Ograniczenia odpowiedzialności: PORTAL RODZICA SUPERAWESOME JEST DOSTARCZANY „W STANIE, W JAKIM JEST”, A SUPERAWESOME WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE, DOMNIEMANE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI ORAZ GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. SUPERAWESOME NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE PORTAL RODZICA LUB WSZELKIE PRODUKTY LUB WYNIKI JEGO UŻYTKOWANIA SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB INNEJ OSOBY, BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ, OSIĄGNĄ ZAMIERZONE REZULTATY, BĘDĄ KOMPATYBILNE LUB BĘDĄ DZIAŁAĆ Z DOWOLNYM OPROGRAMOWANIEM, SYSTEMEM LUB INNYMI USŁUGAMI LUB BĘDĄ BEZPIECZNE, DOKŁADNE, KOMPLETNE, WOLNE OD SZKODLIWEGO KODU LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. SUPERAWESOME I JEGO LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI LUB ICH TEMATEM, NA PODSTAWIE JAKICHKOLWIEK PRZEPISÓW PRAWA LUB IM RÓWNOWAŻNYCH, W TYM Z POWODU NARUSZENIA UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I W INNY SPOSÓB, ZA UTRATĘ PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI; PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB JEJ ZAKŁÓCENIE; LUB JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE LUB NIEMOŻNOŚĆ WYKORZYSTANIA KWS SELF-SERVE; UTRATĘ, USZKODZENIE, LUB ODZYSKANIE DANYCH; NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH LUB SYSTEMU LUB WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, PRZYKŁADOWE, SPECJALNE, ROZSZERZONE LUB KARNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB DOSTĘPEM DO KWS SELF-SERVE, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB CZY TAKIE STRATY LUB SZKODY BYŁY W INNY SPOSÓB PRZEWIDYWALNE. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SUPERAWESOME ZA ROSZCZENIA POWSTAŁE W WYNIKU Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ NIE PRZEKROCZY 50 £ LUB KWOTY, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ FIRMIE NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY (JEŚLI W OGÓLE).

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań, potrzeby uzyskania informacji lub pomocy prosimy o kontakt z nami, wysyłając e-mail na adres [email protected] lub pisząc na adres:

Attn: Prywatność

SuperAwesome Trading Limited

4th Floor, 8 Duncannon St

London, England WC2N 4JF

United Kingdom

+44 203 668 6677

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce 26 lipca 2021 r.